Na czym opiera się ochrona ubezpieczeniowa kupujących?

Polski rynek produktów oraz usług należy do rynków stosunkowo nasyconych w kontekście mnogości podmiotów realizujących sprzedaż, czy też wykonawstwo usług o określonym charakterze. Wielu kupujących przynajmniej raz w dotychczasowej historii zakupów produktów lub usług natknęło się na zjawisko nienależytej staranności ze strony kontrahenta. Obecność wad produktu lub nienależytego wykonania usług jest czymś, z czym liczyć się powinien każdy kupujący. Niestety, ale w przypadku przedmiotów o znacznej wartości, koszt istniejących wad produktu i usług prowadzić może do poważnych problemów po stronie kupującego. Kodeks Cywilny gwarantuje każdemu nabywcy przedmiotów sprzedaży konkretne przywileje związane z nabyciem przedmiotów i stwierdzeniem ich wad.

Jakie mogą być wady przedmiotu sprzedaży?

Produkty materialne mogą być obarczone wadami fizycznymi, tyczy się to szczególnie ograniczenia użyteczności nabywanej rzeczy lub też znacznego skrócenia gwarantowanego okresu możliwego użytkowania produktu przez kupującego. Drugim rodzajem wad są wady prawne, związane bezpośrednio ze statusem prawnym danej rzeczy, na przykład przynależności do osób trzecich. Wady określonego rodzaju wyłączać mogą charakter użytkowy nabywanych dóbr i usług i stanowią swoistą przesłankę do roszczenia sobie określonych świadczeń finansowych.

Jak zabezpieczony jest nabywca?

Każdy kupujący jest chroniony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zdefiniowanych w ramach Artykułów 556-576 Kodeksu Cywilnego. Zabezpieczenie to definiowane jest bezpośrednio sformułowaniem Rękojmia. Powyższe artykuły obligują sprzedającego do wykonania wszelkich działań, mających na celu niezwłoczne usunięcie stwierdzonej przez kupującego wady. Kupujący ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia istniejącej wady, częściowego i całkowitego zwrotu wartości przedmiotu zakupów oraz wymiany na nowy produkt, całkowicie wolny od wad.

Co robić, gdy sprzedawca nie realizuje swoich obowiązków?

W sytuacji, gdy sprzedający nie realizuje skrupulatnie swoich obowiązków wynikających z rękojmi, możliwe jest uzyskanie stosownego świadczenia finansowego ze strony Gwaranta, czyli firmy ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie to to – gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek. Tego rodzaju zabezpieczenie jest udzielane jeszcze przed nabyciem produktów i pozwala kupującemu pokryć koszty ewentualnego usunięcia wad produktu. Takie narzędzie ma szczególne zastosowanie, gdy podmiot sprzedający już nie istnieje, lub z innych nieokreślonych przyczyn nie realizuje swoich obowiązków prawnych.